[web page software] [easy website builder software] [Company]
[index]
[Services]
[Products]
[Contact]

Rö Sågverk 1901 - 1931


Projektägare Rö arbetares Byggnadsförening u p a | Kontaktperson Paul Näsman

Åtgärd 1.2 kust | Kommun Härnösand | Hemsida www.rofolketshus.se


 

Bakgrund & Syfte


Byalaget kring kustleden - som är en ideell förening med verksamhet koncentrerad till byarna Rö, Vålånger och Överskog har tidigare bedrivit en förstudie inom ramen för EU:s sociala fond och satsningen på Lokalt projektstöd. Förutsättningarna för byautveckling har inventerats med särskild koppling till traktens industrihistoria. Arbetet skedde i nära samverkan med den nu sökande Rö Arbetares Byggnadsförening u p a. Mot bakgrund av detta är nu tanken att utveckla kunskapen om bygdens industrihistoria med inriktning mot kulturturism. Genom att dokumentera och bygga en modell av sågverksområdet för visning i en ändamålsenlig lokal, skapas anläggningar av stort intresse för besökande både lokalt och utifrån. Ett genomfört projekt väntas ge ett mycket gott bidrag för att stärka befintliga aktörer inom besöksnäringen i området.


Projektet syftar till att förmedla det kunskapsmaterial om sågverkssamhället Rö som föreningen genom förstudien disponerar samt att bygga upp objekt som kan vara till gagn för besöksnäringen.

 

Mål


Det övergripande målet med projektet är att kommunicera områdets industriella kulturarv i såväl skriftlig och digital form som genom den fysisk miljön och utställningar.

Projektet arbetar med flera konkreta mål:

- Att ge ut en mindre skrift som skildrar sågverksepoken

- Att anordna en historisk vandring (inkl skyltning)

- Att skapa en utställning med modell över sågverksområdet kombinerat med text/bildmaterial

- Att exponera material om Folkets Hus tidiga historia i anslutning till utställningen

- Att röja/avtäcka fundament och kajer, husgrunder etc för visning

 

Organisation


Arbetet kommer att organiseras i mindre delprojekt som bedrivs i mindre grupper av medlemmar både i byggnadsföreningen och byalaget. De relativt omfattande röjningsarbetena kommer att ske genom den arbetskraft som kommunens arbetsmarknadsenhet ställer till förfogande. Verksamheten kommer fortlöpande att hålla inforationsmöten för att redovisa läget i projektet för allmänhet och press. Resultatet av projektet kommer också löpande att läggas ut på byalagets hemsida

(hernosandsbygder.com)

 EU – Europeiska regionala utvecklingsfonden

ISKA | Landstinget Västernorrland

871 85 Härnösand

Tel 0611 - 80 000

  

ISKA

Projektet

 Projektbeskrivning

Rö folkets hus